ประวัติความเป็นมา
บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2544 ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสุพจน์ วณิชไพสิฐ เป็นประธานกรรมการ นายนิวัฒน์ ตันทรรศนีย์ นายชูเกียรติ รุ่งคณาวุฒิ และนายพีระ วณิชไพสิฐ เป็นคณะกรรมการ บริหารงานภายใต้สโลแกนที่ว่า "เงินแสน! คุณหาได้ในวันเดียว" เอส เอ็น เอ็น เป็นผู้นำด้านสินเชื่อรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่คนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ด้วยบริการที่ให้ความรวดเร็ว และเป็นกันเองกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด  ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 18 ปี ความน่าเชื่อถือของบริษัททำให้ บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น “สถาบันการเงิน เพื่อคนท้องถิ่น”


ปี พ.ศ.2560 บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด ได้เปลี่ยนสโลแกนใหม่เป็น "เอส เอ็น เอ็น สินเชื่อเพื่อมวลชน" ผู้ที่อยู่ในแวดวงของเอส เอ็น เอ็น ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า หรือคู่ค้า เป็นผู้ที่มีวินัย รักความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เรามองว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญ และในขณะเดียวกัน การให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องจะสามารถเติมเต็มความฝันให้แต่ละคนไปถึงเป้าหมายได้ในเวลาที่เร็วขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน เอส เอ็น เอ็น มีสาขากว่า 38 สาขาครอบคลุมเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และเดินหน้าขยายพื้นที่ให้บริการไปยังทั่วเขตภูมิภาคของประเทศไทยด้วยทุนกว่า 820 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กรวิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพชีวิตมวลชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ


พันธกิจ

ขยายสาขาไปทั่วทุกภาคของประเทศในปี 2022

สร้างเอส เอ็น เอ็นแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

ให้บริการแบบมืออาชีพด้วยระบบสารสนเทศ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุศักยภาพของตนเอง


วัฒนธรรมขององค์กร
"ดี"...เพราะเรามี 5 วิถี DNA SNN
"ดี"1...วิถี แห่งมิตรไมตรีที่ดี และ สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องที่ดี ต่อพวกเราชาว DNA SNN ด้วยกัน
"ดี"2...วิถี แห่งสุขภาพทางกาย และ ทางจิตใจที่ดี ของพวกเราชาว DNA SNN
"ดี"3...วิถี แห่งทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และต่อวิชาชีพของตนเองและต่อชาว DNA SNN ด้วยกัน
"ดี"4...วิถี แห่งมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี และ มาตรฐานผลงานที่ดีต่อตนเอง และต่อองค์กรของเรา
"ดี"5... วิถี แห่งสายสัมพันธ์ที่ดี ต่อสังคมท้องถิ่น และต่อลูกค้าผู้มีพระคุณของเราค่านิยมองค์กร
Corporate Values - VALUES

01

Versatile-รอบรู้

รอบรู้เรื่องธุรกิจของเรา งานของลูกค้า เทคโนโลยี และเรื่องต่างๆ รอบตัวเรา

02

Active-กระฉับกระเฉง รวดเร็ว

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะสินเชื่อเพื่อมวลชน ด้วยระบบการจัดการ พัฒนาคนและงานให้เกิดความกระฉับกระเฉง รวดเร็วในการทำงานและบริการลูกค้า

03

Lean- มีประสิทธิภาพ

ร่วมทำงานเป็นทีม ด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและเอส เอ็น เอ็น

04

Understanding-มีความเข้าใจ

มุ่งมั่นด้วยจิตสำนึกในการสร้างความเป็นเลิศ เข้าใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและบริการที่ดีที่สุด

05

Extra-ลูกค้าคือคนพิเศษ

ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกจะเข้าใจความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าพร้อมตอบสนองทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

06

Standard-เป็นมืออาชีพ

ยึดความเป็นธรรม มีความเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานการทำงานชัดเจน สร้างความเชื่อมั่น โดย)ฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสยึดหลักกฎหมายและหลักจริยธรรม ไม่มั่ว ไม่เสี่ยงเกินไป


คุณค่าเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด

VALUES for the BEST

Brand Values - BEST

Benefits

สร้างสรรค์ร่วมกันเป็นทีมเพื่อผลประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับลูกค้าเอส เอ็น เอ็น

Express Action

พัฒนางานและระบบที่ทันสมัย เพื่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว

Stability

มุ่งมั่นพัฒนางานและบุคลากรไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงของบริษัท

True Friend

มอบความจริงใจ และเป็นเพื่อนแท้ตลอดไป


โครงสร้างองค์กร


การรับเรื่องร้องเรียน


1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยรับเรื่องร้องเรียนจากที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในเรื่องหรือข้อสงสัยว่าหน่วยงานและพนักงานของบริษัทฯ ได้กระทำการที่ไม่ถูกต้อง อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนด้วยความสุจริต

2. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและขอบเขตการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายังบริษัทฯ ได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า หน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ มีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
 • การสมัครงาน
 • แบบสำรวจหรือการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
 • การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
 • การขอเงินบริจาค
 • เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 • เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโดยรวมของบริษัทฯ
3. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


4. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และผู้รับเรื่องร้องเรียนจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายเดือน


5. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังผู้รับเรื่องร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง คือ

 • ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
  ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
  แผนกกลยุทธ์และการตลาดและส่งมาได้ที่
  บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 459/1-4 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • ช่องทางที่ 2 ติดต่อ SNN Leasing Fanpage
  สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการจากเอสเอ็น เอ็น ได้ทุกวัน คลิกที่นี่
  หรือสแกน QR Code นี้

 • ช่องทางที่ 3 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
  E-mail address : info.snnleasing@gmail.com

 • ช่องทางที่ 4 เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้ความรับผิดชอบต่อสังคม


บริษัท เอส เอ็น เอ็น ลีสซิ่ง จำกัด มีเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในอันที่จะเกื้อกูลสังคมในทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบแทนแก่สังคมและชุมชนที่พนักงานของบริษัทฯ อาศัยอยู่และที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การดำเนินกิจกรรมสังคมของบริษัทฯ มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทฯ  ผ่านรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 18 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสังคมในโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมสังคมขององค์กรสาธารณกุศล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การบริจาคเพื่อการกุศลต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกิจกรรมสังคมทางด้านการศึกษาและเยาวชน สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

บริษัทในเครือ


แอททรี คอนโดมีเนียม
บริษัท ไอคิว โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
459/4 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

โทร: 093-283-2227-9
แฟกซ์: 055-004-201
เดอะวันพลัสทาวน์โฮม
บริษัท วิสดอม พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
459/1 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

โทร: 081-379-6366 / 081-973-6223